1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Regulamin obiektu

Regulamin Domków Letniskowych w Firleju

Firlejowski Zakątek„

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w domkach letniskowych "Firlejowski Zakątek", mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację.

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli i pracowników obiektu.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad, zarządzeń oraz postanowień.

3. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, jeżeli nie uzgodniono z właścicielem inaczej.

4. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Do jednego domku przypisane są maksymalnie dwa miejsca parkingowe.

5. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia domków, przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

7. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.

8. Zezwolenie na pobyt zwierząt na terenie obiektu możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez właściciela obiektu. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren obiektu. Na terenie obiektu zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

9. W obiekcie zabronione jest:

• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela lub w godz. ciszy nocnej.

• zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego i pobytu innych gości, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,

• palenie papierosów wewnątrz domków,

• zaśmiecanie np. rzucanie niedopałków papierosów w domku i na zewnątrz domków, papierów, kapsli lub innych śmieci,

• zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite i naganne,

10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

• które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

• lub z innych przyczyn dla dobra gości ośrodka.

11. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu, a w szczególności w domkach i na placu zabaw odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie.

12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

13. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych , kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju bez uprzedniej zgody właścicieli. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponadto zabrania się pozostawiania urządzeń do grillowania w bliskiej odległości od drewnianych elementów znajdujących się na terenie obiektu.

15. W przypadku uwag, zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku.

Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

16. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

• na stronie internetowej www.firlej-domki.pl (Firlejowski Zakątek)

• w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych.

17. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 06 lipca 2012 r.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad i zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Firlejowskiego Zakątka”.

 

Na oryginale właściwy podpis

 / Anna Hermaniuk /